Historie

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení – ČR

 

Na ustavující Valné hromadě 14. září 1991 v hotelu Národní dům OLOMOUC vznikla dobrovolná společnost a nabídla členství technickým pracovníkům profese Zdvihacích zařízení – jeřábů.

Byly částečně provedeny personální změny, doplněny stanovy čímž se ukončila transformace Odborné skupiny zdvihacích zařízení při Komitétu pro manipulaci s materiálem  (OS-ZZ  ČSVTS).

Ještě v prosinci 1991 vyšel první Zpravodaj informující členy o výsledcích jednání ustavující valné hromady a změnách dalších dokumentů. Přistoupilo se k regionálnímu uspořádání v rámci ČR. Od začátku si vydavatelé Zpravodaje dali do vínku naplňovat základní krédo  – zajišťovat informace o připravovaných akcích v jednotlivých regionech pro účely výměny zkušeností mezi členy – techniky zdvihacích zařízení –  jeřábů.

V lednu roku 1992 se konalo zasedání předsednictva v budově ČÚBP Ve Smečkách v prostorách ITI v Praze za účasti předsedů dřívějších OS-ZZ. Kromě způsobu transformace do regionálních  sdružení (RS) se řešila příprava 1. Valné hromady v Pardubicích v březnu 1992. Další číslo zpravodaje informovalo o 1. Řádně zvoleném Předsednictvu AZZ-ČR, které zasedalo poprvé 2.4.1992  v budově Domu techniky v Ostravě. Zhodnotilo průběh 1. Valné hromady a především byla zvolena Rady předsednictva. Další číslo Zpravodaje vyšlo v srpnu 1992 a Informovalo o průběhu 1. Valné hromadě dne 26.3.1992 v Pardubicích, které se tehdy zúčastnili jako hosté předseda ČÚBP Ing. Gerner a ředitel ITI Ing. Dršťák. Zpravodaj uvedl kompletní seznam nového předsednictva, revizní komise a přehled jednotlivé bodů usnesení. Současně informoval o uvolnění Ing. Petroviče na vlastní žádost ze všech funkcí ve vzniklé společnosti.

Činnost sekretariátu byla zahájena 1.9.1992 na adrese Edisonova  84, v Ostravě-Hrabůvce a následně byl zvolen výkonný tajemník

Následující celostátní seminář se konal 14.-15.10.1992 v hotelu Národní dům, kterého se zúčastnilo 150 osob a dle prezenční listiny členů, které lze považovat za zakládající členskou základnu AZZ-ČR, z.s..

Předsednictvo bylo seznámeno s informaci o založení Cechu výtahové techniky a byla dohodnuta spolupráce Asociace ZZ a Cechu VT neboť v počátečním období zahrnovala Asociace nejen revizní techniky jeřábů, plošin, regálových zakládačů, ale i také techniky výtahů.

 

Rok 1993

Další celostátní seminář byl pořádán ve spolupráci s firmou UNIT s.r.o. Pardubice. Po vyhodnocení akce bylo navrženo a schváleno do budoucna pořádat semináře výlučně v režii Asociace s dělením zisku 50 % do rozpočtu asociace, 50 % rozdělit do rozpočtů RS podle počtu členů. Zároveň došlo k rozhodnutí a schválení uzavření dohod o spolupráci s orgány státu a ČÚBP, ČBÚ, SDTI, SOD MO, organizacemi dozoru ITI Praha,

 

Rok 1994

Další valná hromada se konala v České Třebové v dubnu 1994 a schválila změny stanov. K těmto změnám proběhla předběžná diskuze v jednotlivých regionech. m.j. schválila nové stanovy Asociace, které byly následně registrovány MV ČR.

Byla stanovená kvalifikační kritéria pro zkušební komisaře k přezkušování obsluh ZZ (ve spolupráci s ITI Praha na základě jejich předpisu BTP Z 010). Na zpracování tohoto předpisu se podíleli také někteří naší členové, protože měl být jakýmsi předstupněm pro novelizaci vyhlášky 19/1976 Sb., která však, jak je známo nebyla do dnešní doby realizována.

V Praze bylo založeno Sdružení pro VTZ (TZ, EZ, PZ, ZZ), které by se mělo podílet především na společném řešení legislativních problémů.

Odborný seminář proběhl úspěšně v Nymburce 23. a 24. 11. 1994. Byl m.j.  zaměřený na program nových forem profesní přípravy obsluh ZZ, novinky z legislativy, rozsah zkoušek pro revizní techniky v oblasti dopravy a další problémy. Měl velmi dobrou úroveň, byla dobrá účast posluchačů, kvalitní lektoři a zajímavá diskuse.

Pro aktivizaci činnosti Asociace byly zřízeny odborné pracovní skupiny pro normy, legislativu, techniku, vzdělávání, zpracování Zpravodaje. (Dobrá myšlenka, která však nebyla plně realizována a mělo by se k ní možná opět vrátit)

 

Rok 1995

Byly doplněny Stanovy Asociace ZZ a dokončena finální úprava Vnitřních předpisů, které zahrnují: Organizační řád, Jednací řád, Volební řád Zásady hospodaření.  Asociace ZZ nechala navrhnout grafikem znak, který používá od roku 1995 dodnes. Nově schválené Stanovy asociace byly registrovány MV ČR.

Odborný seminář byl konán v rámci doprovodného programu veletrhů VERTICAL a FAIR LIFTING na Černé Louce v Ostravě. Současně bylo rozhodnuto prezentovat na pořádaném veletrhu činnost a materiály Asociace ZZ v samostatném stánku na výstavišti.

 

Rok 1996

Byla dokončená inovace učebnic pro Jednotnou profesní přípravu obsluh jeřábů třídy A, B a D včetně nových testových otázek ve spolupráci s HI Ostrava. Dořešila se otázka členství právnických osob v Asociaci ZZ, jako kolektivních členů na základě smluv.

III. Valná hromada se konala v Domě techniky Brno v rámci veletrhů  VERTICAL a FAIR LIFTING v říjnu 1996 opět s prezentací Asociace ve vlastním stánku, jehož provoz zajistili převážně členové Severomoravského RS.

Celostátní odborný seminář se konal 28.11.1996 v hotelu Amerika ve Velkém Meziříčí s hlavní  tématem „Ocelové konstrukce jeřábových drah, geodetická měření, opravy a rektifikace.

 

Rok 1997

Účast na akcích VERTICAL a FAIR LIFTING v Ostravě se stala již nepsanou tradicí. Účast zástupce Asociace byla v TNK 100 (Lana, řetězy, vázací prostředky) byla rozšířena o zastoupení v TNK 123 (Jeřáby, zdvihadla, pracovní plošiny, manipulační vozíky).

Vyskytly se v předsednictvu názory, že by měla být zrušena Regionální sdružení. Návrh tehdy neprošel.  Celostátní seminář byl v tomto roce organizován Asociací ZZ, která se podílela na pořádání konference „Jeřáby v teorii a praxi“  spolu s VŠB-Technickou universitou Ostrava.

Obnovila se problematika přípravy podkladů pro získání akreditace Asociace ZZ pro výuku obsluh ZZ (Již poněkolikáté díky nejasnostem v legislativě).

 

Rok 1998

IV. valná hromada se konala 22.5.1998 v Nymburce. Proběhly volby do jednotlivých orgánů Asociace ZZ, předsednictvo AZZ pak pracovalo v novém složení. Tajemník nebyl prozatím určen.

S pobočkami ITI Praha v regionech byla projednána možnost účasti svých zástupců u zkoušek RTZZ. Byly projednány a schváleny změny ve Vnitřních předpisech Asociace.

Celostátní seminář nebyl celostátní Asociací organizován a byla odsouhlasena spolupráce  RS 70 při přípravě Semináře revizních techniků pořádaného Domem techniky Ostrava v listopadu 1998 v Olomouci.

Znovu byl nastolen problém obnovení aktivit tzv. pracovních úseků v rámci předsednictva. Byly navrženy následující úseky: legislativní, organizační, normotvorný, hospodářský. Pro regionální sdružení: technický, redakční, a vzdělávací. Byly zpracovány základní odpovědnosti předsednictva a funkcionářů za jednotlivé úseky činností.

 

Rok 1999

Byl zahájen prodej publikací a tiskopisů v rámci aktivit AZZ ČR  a současně byly upraveny podmínky pro inzerci ve Zpravodaji AZZ ČR. Byly provedeny aktualizace pracovních náplní jednotlivých funkcionářů ve vedení AZZ ČR. Výkonná rada byla v průběhu roku doplněna o jednoho člena, neboť nebyla dlouhodobě dořešena otázka obsazení funkce tajemníka. Bylo jednáno o účasti AZZ ČR na mezinárodním veletrhu Fair Lifting 99 v Praze z důvodu zviditelnění činnosti AZZ ČR. Po zvážení však účast AZZ ČR na veletrhu nebyla doporučená.

Seminář byl naplánován na říjen 1999 s místem konání Nymburk – COP, odborným garantem byl p. Havlica, organizačním p. Tůma. Seminář měl výbornou odbornou i organizační úroveň, účastnilo se cca 200 osob.

 

Rok 2000  

První polovina roku byla věnována přípravě Valné hromady. Z připomínek vznesených na členských schůzích bylo: vydávání a obsah Zpravodaje, nedostatek informací v rámci vydání ČSN ISO 12480-1 a zrušení ČSN 27 0143. Valná hromada se sešla 20.5.2000 v Chrudimi. K  I. pol. 2000 bylo evidováno 418 členů. Z usnesení  V. Valné hromady vyplynuly následující hlavní úkoly: připravit změny vnitřních předpisů, zlepšení úrovně Zpravodaje, realizace Tematického zájezdu, vytvoření školícího centra AZZ ČR. Odborný seminář byl naplánován opět do Nymburka, V závěru roku byly projednány a schváleny změny Vnitřních předpisů AZZ ČR.

 

Rok 2001

Byly učiněny další kroky k realizaci plánu na vytvoření školícího centra AZZČR – podána žádost o akreditaci MŠ a rozšíření oprávnění podle Živnostenského zákona (vydavatelské a nakladatelské činnosti, maloobchod, pořádání školení a kurzů).

Dne 25.9.2001 proběhlo slavnostní zasedání předsednictva AZZ-ČR v Ochozu u Brna u příležitosti 10. Výročí založení Asociace. Celostátní seminář se konal 6. – 7.11 v Nymburku s již tradiční dobrou úrovní. Zúčastnilo 180 platících účastníků.

 

Rok 2002

Zasedání VI. Valné hromady  proběhlo 25.5.2002 v Brně.  Bylo zvoleno nové předsednictvo AZZ a Výkonná rada. V rámci usnesení VI. Valné hromady bylo uloženo plnění úkolů (jmenování hospodáře AZZ-ČR, dokončit realizaci školícího centra AZZ-ČR včetně vytvoření lektorských sborů pro jednotlivé oblasti, aktualizovat stanovy AZZ, aktualizace vedení pracovních úseků předsednictva AZZ-ČR a další),

Celostátní seminář byl opět naplánován do tradičního místa konání – Nymburku  s tradičním pořadatelským týmem. V závěru roku byla Úřadem průmyslového vlastnictví zaregistrována ochranná známka AZZ.

 

Rok 2003

Stále pokračuje snaha o zahájení činnosti školícího centra AZZ-ČR – z diskuzí vyplynula nutnost zpracování učebnice RTZZ, ale nepodařilo se tento problém dořešit a byl opět odložen. Z úkolů uložených VH nejsou zatím naplněny ustanovení funkce redaktora Zpravodaje ZZ a konání odborné akce (tematického zájezdu). Byla vypracována doporučení „Bezpečnostní zásady pro provoz pracovních plošin“. Celostátní seminář se konal opět v Nymburku 4.a 5.11.2003.

Ze strany ÚNMZ vznesen návrh na zrušení zastaralých norem ČSN 27 0140 a ČSN 27 0142. Stanovisko AZZ- ČR k tomuto problému bylo jednoznačně negativní, především s ohledem na nedořešení základních legislativních změn. (Poznámka redakce: je paradoxní, že stejnou problematikou se naše odborná veřejnost zabývá i v současnosti).

 

Rok 2004

Tento rok byl opět ve znamení konání Valné hromady, v pořadí VII.- nevolební. Bylo dokončeno zpracování „Metodiky odborné přípravy obsluh jeřábů“,  která má sloužit jako podklad pro jednotné provádění základního i opakovaných školení jeřábníků, vazačů a signalistů v souladu s ČSN ISO 12480-1.

VII. Valná hromada byla svolána na 12.6.2004 do Prahy. XVI Sněmu hospodářské komory ČR se zúčastnili zástupci živnostenského společenstva AZZ-ČR. Celostátní seminář se konal v Nymburce 2. a 3. 11.2004. Opět byly připravovány změny ve vnitřních předpisech AZZ-ČR

 

Rok 2005

Byly organizovány doškolovací semináře RTZZ před opakovaným ověřováním odborné způsobilosti na ITI Praha.

VŠB Ostrava je pořadatelem mezinárodní konference „Zdvihací zařízení v teorii a praxi“, AZZ-ČR se zúčastnila jako spolupořadatel, termín září 2005.  Na sněm Hospodářské komory ČR v Olomouci byli delegování dva statutární představitelé.

Proběhlo jednání o zapojení AZZ-ČR do aktivit organizace IPAF (pracovní plošiny) a současně podpora zavedení podpůrných norem ISO 18893 a 18878 do soustavy ČSN. Bylo rozhodnuto o vstoupení AZZ-ČR do mezinárodní organizace IPAF od roku 2006. Celostátní seminář se nakonec přece jen konal 8. – 9.11.2005 úspěšně v Nymburce.

 

Rok 2006

Počátek roku byl věnován přípravě VIII. Valné hromady (volební) , která se konala 24.6.2006 v Brně. Na VH bylo uděleno čestné členství dvou dlouholetých členů i činnosti v orgánech AZZ-ČR. Výkonná rada Byla zvolena 5ti členná výkonná rada.

 

Tematický zájezd byl připraven na 24.-28.4.2006 na veletrh INTERMAT v Paříži a byl podle ohlasu účastníků velmi úspěšný. Proběhlo jednání s vedením ITI Praha o formách možné spolupráce v oblasti aktivit AZZ ČR a činnostech RTZZ. AZZ ČR se podílela aktivně na zpracování metodického materiálu „Mobilní jeřáby do 20t“ spolu s firmou  TV-Videoprojekce.

Celostátní seminář byl uspořádán úspěšně v Nymburce tradičním pořadatelským týmem. Proběhlo jednání se zástupci ČSMM-L o podmínkách vzájemné spolupráce.

 

Rok 2007

Tematický zájezd se uskutečnil na veletrh BAUMA 2007. Celostátní seminář byl organizován v Nymburku. Bylo rozhodnuto zpracovat učebnici pro jeřábníky třídy A v návaznosti na ČSN ISO 12480-1 a již dříve zpracovanou metodiku pro jednotnou přípravu obsluh jeřábů. Aktuální počet členů AZZ-ČR byl 407.Je uvažováno o zpracování metodiky odborné přípravy pro techniky znalce .

 

Rok 2008

V tomto roce se konala IX. Valná hromada 21.6.2008 v Olomouci, byla stanovená jako mimořádně volební (nutnost provést doplňkové volby do Revizní komise) a schválení změn Vnitřních předpisů. Připravoval se tematický zájezd do Francie. Odborný seminář 21.-22.10.2008 v Nymburku připravili již tradiční funkcionáři. .

 

Rok 2009

Proběhlo jednání o spolupráci s SÚIP v Opavě, byly projednány podmínky spolupráce. Tematický zájezd byl uskutečněn v dubnu 2009  na veletrh INTERMAT 2009 v Paříži. Odborný seminář byl naplánován a realizován v Nymburku v říjnu 2009. Bylo dokončeno zpracování a vydání Učebnice jeřábníka třídy A. Stav AZZ-ČR činil 385 členů.

V závěru roku došlo k přestěhování kanceláře AZZ-ČR na dnešní adresu Horní 10 v Ostravě-Hrabůvce.

 

Rok 2010

Tento rok byl rokem konání X. Valné hromady (řádné volební), která se konala v červnu 2010 v Praze v prostorách Domu armády. Kromě voleb nového vedení AZZ-ČR projednávala změny Stanov (zrušení Revizní komise, zřízení nové funkce Ombudsmana a další). V rámci tematického zájezdu byla uskutečněna návštěva firmy LIEBHERR. Tradiční seminář proběhl opět v Nymburku v říjnu 2010.

V roce 2010 došlo k poslední změně ve vedení AZZ ČR. Od poloviny roku  se ujala vedení AZZ-ČR nová Výkonná rada.

 

Závěr historie: Na tomto místě může stručný přehled vývoje Asociace ZZ – ČR od svého založení v roce 1991 do roku 2010 skončit. O aktivitách nového vedení jste již průběžně informování v jednotlivých Zpravodajích ZZ. Právě nová tvář a obsah zpravodaje byly první změnou, kterou jste mohli zaznamenat po zahájení činnosti nového vedení AZZ ČR.

Dalšími úkoly, k jejichž řešení bychom chtěli přizvat všechny členy i nečleny AZZ ČR.

Celou činnost nového vedení AZZ ČR chceme co nejvíce přiblížit potřebám nejen členů, ale celé odborné technické veřejnosti. K tomu však potřebujeme  co nejširší podporu vás všech,  jak v rámci konkrétních požadavků na rozvoj naší činnosti, tak především při aktivním řešení jednotlivých problémů.

 

Z podkladů existujících Zpravodajů zpracovali:

Ing. Miroslav Chromečka, Ing. Radko Matyáš.