O Asociaci

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení – ČR (dále jen Asociace ZZ-ČR z.s. nebo Asociace) vznikla v roce 1991 jako nepolitické zájmové profesní sdružení fyzických i právnických osob, působících v oblasti zdvihacích zařízení s tím, aby zajistila informovanost a hájila zájmy členské základny v tomto oboru.

Členy Asociace se mohou stát všichni pracovníci v oboru zdvihacích zařízení – fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

Mezi hlavní cíle Asociace patří shromažďování a rozšiřování nových poznatků a zkušeností v oblasti zdvihacích zařízení a jejich předávání svým členům.

Za tímto účelem Asociace organizuje pro své členy i ostatní zájemce celostátní odborné semináře, konference, tematické akce a zájezdy. V rámci jednotlivých regionálních sdružení jsou pořádány společná setkání pro výměnu zkušeností, odborné kluby, besedy, přednášky, prezentace a exkurze.

Asociace vydává čtvrtletně Zpravodaj ZZ, ve kterém své členy seznamuje s technickými novinkami v oblasti zdvihacích zařízení, aktuálními změnami v legislativě, zajímavými událostmi v oblasti bezpečnosti práce a v neposlední řadě informuje o dění uvnitř Asociace.

Pro potřeby revizních a odborných techniků zajišťuje Asociace vydávání a prodej učebnic pro jeřábníky a vazače, zkušebních testů, oprávnění obsluh zdvihacích zařízení – jeřábnických a vazačských průkazů, deníků zdvihacích zařízení, apod. Přehled nabízených materiálů naleznete v našem E-shopu.

Asociace spolupracuje s příslušnými orgány na úseku normalizace, bezpečnosti práce a technických zařízení. Získané informace o úrazech, haváriích, poruchách a mimořádných událostech se snaží vhodnou formou předat svým členům i odborné veřejnosti na jednotlivých akcích pořádaných Asociací, zveřejněním ve Zpravodaji nebo na svých webových stránkách.

Veškerá činnost Asociace je zaměřena ke zlepšení podmínek pro odbornou činnost všech pracovníků působících v oblasti zdvihacích zařízení v rámci celé České republiky. Naším cílem je, aby tyto stránky sloužily nejen členům Asociace ZZ-ČR z.s., ale aby na nich našli potřebné odborné informace všichni revizní a odborní technici, výrobci a ostatní odborní pracovníci v oblasti zdvihacích zařízení.

Předsednictvo Asociace ZZ-ČR z.s.