Stanovy spolku

Stanovy spolku Asociace ZZ-ČR z.s. schválené dne 11.6.2016 XIII. Valnou hromadou v hotelu Hesperia v Olomouci.

 

STANOVY SPOLKU

Stanovy spolku Asociace ZZ-ČR z.s.

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek  Asociace ZZ-ČR z.s.  (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.  Má sídlo na adrese:  Horní 883/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je samosprávný a dobrovolný profesní svazek členů fyzických i právnických osob, působících v oblasti zdvihacích zařízení prosazující společné a oprávněné zájmy svých členů při činnostech prováděných v souvislosti s vývojem, výrobou, provozem a inspekcemi zdvihacích zařízení.

Čl. 3
Cíle spolku

Základními cíli spolku jsou:

a)        zastupovat a prosazovat zájmy členů při činnostech prováděných v souvislosti s vývojem, výrobou, provozem, inspekcemi (prohlídky, revize, zkoušky) zdvihacích zařízení,

b)        shromažďovat, hodnotit a rozšiřovat poznatky a zkušenosti z činnosti technických a ekonomických pracovníků a všech dalších tvůrčích pracovníků v oblasti zdvihacích zařízení,

c)        ochraňovat současně i odkaz a tradice profesní minulosti,

d)        získávat informace a nejnovější poznatky z oblasti zdvihacích zařízení a příbuzných oborů, přímo předávat nebo zprostředkovávat jejich přenos svým členům. Za tím účelem pořádat pro své členy i další zájemce přednášky, besedy, školení, kurzy, semináře, konference a další akce na vnitrostátní úrovni,

e)        využívat internet (webové stránky Spolku) a současně vydávat Zpravodaj ZZ sloužící ke styku s členy Spolku a s odbornou veřejností,

f)   spolupracovat s příslušnými orgány na úseku bezpečnosti práce. Získávat informace o úrazech, haváriích a poruchách zdvihacích zařízení a vhodnou formou o nich informovat členy i ostatní odbornou veřejnost,

g)   spolupracovat s příslušnými orgány na úseku normotvorné činnosti, podávat návrhy a garantovat zpracovaní nových norem a předpisů nebo úpravy stávajících norem a předpisů,

h) ustavovat k naplnění svých činností odborné komise a pracovní skupiny a spolupracovat i s odborníky, kteří nejsou členy spolku,

i)   spolupracovat s Hospodářskou komorou České republiky a ostatními spolky, cechy a společnostmi, působícími v oblasti zdvihacích zařízení v České republice i v zahraničí,

j)     organizovat a provozovat vlastní hospodářskou činnost za účelem řádného plnění úkolu ve všech oblastech profesního zaměření Spolku,

k)    dle možností poskytovat svým členům různé služby, odbornou pomoc, zejména v oblasti provozu, inspekcí, údržby a oprav zdvihacích zařízení, jakož i v oblasti vzdělávací, ekonomické, normalizační apod.

Čl. 4
Vedlejší činnost spolku

1.        Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

2.        Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. 5
Řádné členství

1.        Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, nebo právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku právnických osob, která souhlasí s posláním spolku a která přistoupí ke stanovám spolku.

2.        Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška fyzické osoby musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Přihláška právnické osoby musí obsahovat: jméno právnické osoby, sídlo, identifikační číslo, orgány právnické osoby. Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán, ledaže tato určí jiného zástupce. V tomto případě zástupci udělí  plnou moc.    

3.        Předsednictvo spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4.        Zakládajícím členem spolku je fyzická nebo právnická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5.  Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků stanoví Shromáždění delegátů.

6.    Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví předsednictvo svým interním předpisem.

Čl. 6
Čestné a zasloužilé členství

1.        Rozhodnutím Shromáždění delegátů může být osobě, která význačným způsobem podpořila cíle spolku, není však jeho řádným členem, udělen titul „čestný člen spolku“. V případě řádných členů spolku může význačné zásluhy o činnost spolku Shromáždění delegátů ocenit titulem „zasloužilý člen“.

2.        Držitelům čestného titulu předá jeho předseda potvrzení o čestném nebo zasloužilém členství v písemné podobě.

3.        Se zasloužilým ani čestným členstvím nejsou spojeny dodatečné povinnosti vůči Spolku. Čestný člen má právo účasti na Shromáždění delegátů spolku, není však povinen hradit členské příspěvky ani nemá právo volit či být volen do orgánů spolku. Zasloužilý člen má shodná práva jako člen řádný a  to po dobu, po kterou jeho řádné členství trvá. Po zániku řádného členství má práva shodná jako čestný člen.

Čl. 7
Zánik členství

1.        Řádné členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím (zrušením právnické osoby) a vyloučením člena pro hrubé porušení nebo opakované porušování stanov. O vyloučení rozhoduje předsednictvo. Proti rozhodnutí předsednictva má člen právo odvolat se ke Shromáždění delegátů, a to do 15 dnů od jeho vyhlášení, pokud mu byl přítomen, nebo do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení.

2.        V případě úmrtí (zrušení právnické osoby) člena zaniká členství tímto dnem, v případě oznámení o ukončení členství prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení spolku doručeno.

3.        Čestné a  zasloužilé členství může zaniknout pouze výslovným písemným projevem vyznamenaného, z něhož je zřejmé, že takto označován být nehodlá, nebo rozhodnutím Shromáždění delegátů o jeho odnětí v případě, pokud by čestný či zasloužilý člen mimořádně závažným způsobem jednal proti zájmům spolku nebo spáchal úmyslný trestný čin.

Čl. 8
Orgány spolku

Spolek zřizuje tyto orgány:

a)  Shromáždění delegátů.

b)  Předseda.

b) Předsednictvo.

c) Ombudsman.

d) Výkonná rada.

Čl. 9
Shromáždění delegátů

1.    Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku.  Je tvořeno delegáty zvolenými v pobočných spolcích. Shromáždění delegátů se schází řádně jednou za dva roky. Zasedání Shromáždění delegátů svolává statutární orgán spolku. Shromáždění delegátů se může sejít i na návrh alespoň 1/3 všech  členů Spolku, nebo 2/3 členů předsednictva. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, pokud je přítomno tolik delegátů, kteří zastupují nadpoloviční  většinu  všech členů. Rozhoduje většinou hlasů.  Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet ani po svolání náhradního Shromáždění delegátů podle bodu 2 tohoto článku, svolá statutární orgán spolku opakované Shromáždění delegátů do jednoho měsíce ode dne původního konání. Toto opakované Shromáždění delegátů je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů.

2.   Není-li se Shromáždění delegátů schopno usnášet, koná se třicet minut po plánovaném začátku původně svolaného Shromáždění delegátů Náhradní shromáždění delegátů. Náhradní shromáždění delegátů je schopno usnášet se za přítomnosti delegátů zastupujících alespoň 1/5 členů.

3.   Způsob ustanovování delegátů na Shromáždění delegátů pobočnými spolky (stanovení klíče) je následující:

        – Každý pobočný spolek vysílá na Shromáždění delegátů počet delegátů stanovených podle  

           následujícího klíče –  1 delegát na každých započatých 10 členů pobočného spolku.

4.     Shromáždění delegátů:

a)   volí na čtyřleté funkční období předsedu, předsednictvo a ombudsmana  Asociace a  případně tyto orgány nebo jejich členy odvolává,

b)   schvaluje obecné podmínky členství,

c)    schvaluje hlavní směry činnosti spolku,

d)    schvaluje  zprávu předsednictva o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

e)    bere na vědomí zprávu ombudsmana,

f)     stanovuje rozmezí výše členských příspěvků,

g)     schvaluje rozpočet spolku na příští období,

h)     jmenuje čestné a zasloužilé členy spolku, rozhoduje o odnětí čestného a zasloužilého členství a odvolání členů proti rozhodnutím předsednictva o jejich vyloučení,

i)     schvaluje  a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku. V případě rozhodování o zániku a zrušení spolku tak činí 3/5tinovou většinou přítomných delegátů,

j)     rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku podle těchto stanov.

5.    Pokud Shromáždění delegátů nesvolá statutární orgán spolku, ačkoliv od konání posledního Shromáždění delegátů uplynuly více než dva roky, je tak oprávněno učinit Předsednictvo.

Čl. 10
Předseda

1.    Předseda spolku je monokratickým statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku. Předsedu volí z řad členů Shromáždění delegátů. Předsedou může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná.

2.    Funkční období předsedy je čtyřleté. Umožňuje se opětovné zvolení.

3.    Předseda spolku zejména:

       a) řídí činnost spolku, zastupuje a reprezentuje spolek navenek,

       b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení Shromáždění delegátů spolku,

       c) v součinnosti s předsednictvem, sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke  

           schválení Shromáždění delegátů,

       d) svolává Shromáždění delegátu.

4.  Za výkon funkce předsedy přísluší předsedovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.

5.    Členství předsedy zaniká:

       a) písemnou rezignací adresovanou předsednictvu,

       b) úmrtím,

       c) odvoláním Shromážděním delegátů,

       d) uplynutím funkčního období.

Čl. 11
Předsednictvo

1.   Řídícím orgánem spolku je 11-ti členné předsednictvo. Předsednictvo řídí předseda spolku, který se stává automaticky jeho členem. Předsednictvo si volí ze svého středu dva místopředsedy. Funkční období je čtyřleté a umožňuje se opětovné zvolení. Předsednictvo rozhoduje o vyloučení řádného člena.

2.        Předsednictvo je kolektivním orgánem. Schvaluje si jednací řád, který má charakter vnitřního předpisu, ve kterém stanoví četnost svých zasedání a způsob hlasování.

3.        Pověřuje dále výkonem funkce hospodáře a v případě nutnosti i tajemníka Asociace. Stanoví rozsah jejich pracovních činností a kompetenci.

4.    Určuje  interním předpisem, výši a splatnost členského příspěvku v rozmezí stanoveném  

       Shromážděním delegátů, způsob a termín jeho úhrady a sankci za jeho nezaplacení.

6.  Stanoví interním předpisem, jakým způsobem se provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku a způsob spolupráce s pobočnými spolky.

7. Stanoví interním předpisem postavení, způsob ustavování a formu činnosti, Výkonné rady a Administrativně výkonného sekretariátu.

8.   Zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům, financovaných státním rozpočtem, z dotací a případně z jiných zdrojů.

9.    Projednává zjištění a závěry Ombudsmana.

10.  Rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny Shromáždění delegátů nebo předsedovi.

11. Za výkon funkce člena předsednictva přísluší členovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.

Čl. 12
Ombudsman

1.  Ombudsman Asociace je ochráncem práv a povinností členů a orgánů spolku. Ombudsmanem může být zvolen pouze řádný člen, fyzická osoba plně svéprávná.  

2.        Ve své činnosti se Ombudsman řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami, Vnitřními předpisy a řízenou dokumentací Spolku.

3.    Ombudsman je nezávislým orgánem Spolku.

4.  Ombudsman řeší podané stížnosti členů i orgánů Spolku na porušování obecně závazných právních předpisů, Stanov, Vnitřních předpisů a další řízené dokumentace.

5.   Pro řešení jednotlivých podání si vytváří jednorázovou pracovní skupinu, do které si přizve další dva členy Spolku, nezainteresované na příslušném podání.

6.    Své závěry a zjištění předkládá Předsednictvu, nebo Shromáždění delegátů.

Čl. 13

Výkonná rada

1.  Výkonná rada je poradním orgánem předsedy a operativním orgánem předsednictva, který zabezpečuje odborné, organizační a ekonomické funkce Spolku.

2.  Výkonná rada se skládá s předsedy spolku, dvou místopředsedů volených předsednictvem a dalších dvou členů. Návrh na dva doplňující členy výkonné rady předkládá předsednictvu ke schválení předseda spolku.

3.    Ve své činnosti se řídí výkonná rada Stanovami, Vnitřními předpisy a řízenou dokumentací spolku.

čl. 14
Práva a povinnosti členů

1.        Každý člen spolku je oprávněn:

a)        účastnit se aktivně na veškeré činnosti spolku,

b)    volit jeho orgány a být volen do těchto orgánů,

c)        posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

d)        předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

e)   podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje,

f)    být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.

 

2.        Člen spolku je povinen zejména:

       a)    bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní předpisy a  

               pokyny orgánu spolku a vždy hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů,

b)        řádně a včas hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí a sdělovat předsednictvu spolku změny údajů uvedených v přihlášce,

c)        plnit své závazky vůči spolku, které převzal spolu s  volenou funkcí, smlouvou či jednostranným příslibem,

d)   účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem,

e)  reprezentovat spolek na venek tak, že dodržuje obecně závazné právní předpisy, jedná v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržuje zásady slušného chování a chování fair play.

Čl. 15
Pobočné spolky

1.        Organizační jednotkou spolku je Pobočný spolek. Je to samostatný organizační celek, který „stojí“  vedle hlavního spolku a kterému zákon přiznává právní osobnost.

2.        Ú zemní působnost Pobočných spolků stanoví Předsednictvo hlavního spolku.

3. Pobočný spolek je založen registrací. Registraci provádí Předsednictvo hlavního spolku. Předsednictvo vydává pobočným spolkům při jejich založení registrační list plnící funkci zřizovací listiny. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Předsednictvo provede na základě návrhu pobočného spolku změnu registračního listu, nastanou – li změny v údajích v něm uvedených.  Evidenci registračních listů a jejich změn vede předsednictvo. Návrh na zápis – podávání návrhu na zápis do spolkového rejstříku i změny registrace provádí předsednictvo do 60 dnů po předložení návrhu pobočným spolkem nebo i bez návrhu dle svého uvážení.

4.    Návrh na zápis pobočného spolku do spolkového rejstříku podává hlavní spolek.

5.    Volební a funkční období všech volených orgánů a funkcionářů pobočných spolků je čtyřleté,  

       přičemž všechny funkce lze vykonávat i opakovaně.

6.    Pobočný spolek má od svého vzniku plnou právní osobnost. Má vlastní jmění, vlastní majetek.

       Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn jen a pouze pobočný spolek. Hlavní spolek neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku.

7.    Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.

8.    Hlavní spolek nezanikne dřív, než zaniknou všechny pobočné spolky.

Čl. 16
Regionální sdružení  

1.        Pobočným spolkem hlavního spolku Asociace ZZ-ČR z.s., jsou pobočné spolky nazvané:  Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení a číslo stanoveného regionu (dále jen „RS“).   „RS“   jsou organizovaná zejména  podle krajů.

2.   „RS“   sdružuje fyzické a právnické osoby a zakládá se registrací.

3.    „RS“  prosazuje cíle a vykonává činnost hlavního spolku na regionální úrovni.

4.   Návrh na registraci předkládá nejméně 8 osob, které na ustavující schůzi rozhodnou o založení  RS a zvolí si ze svého středu předsedu výboru a výbor. Návrh na registraci se předkládá předsednictvu hlavního spolku.

5.  Nejvyšším orgánem RS je členská schůze. V době mezi jednotlivými členskými schůzemi je nejvyšším orgánem Výbor RS.

6.    Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, vždy pak v případě naléhavé potřeby. Předseda RS je povinen svolat členskou schůzi s termínem jejího konání do 30 dnů po podání návrhu na její svolání nadpoloviční většinou všech členů výboru RS nebo jednou třetinou všech členů RS.

7.   Při nesplnění svolatelné povinnosti předsedy RS svolá členskou schůzi s termínem jejího konání v následujících 30 dnech po marném uplynutí výše uvedené lhůty člen pověřený skupinou žadatelů, v takovém případě tento člen rovněž řídí její jednání.

8.   Členské schůzi přísluší:  

       a)   volit a odvolávat z členů  RS předsedu RS  a  další členy výboru.   K rozhodnutí o odvolání    

              RS  nebo ke zkrácení jeho volebního období je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů  

              RS , nejméně  však jedné třetiny všech členů RS,

        b)  projednávat a schvalovat zprávu o činnosti RS  a zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky, případně výroční zprávu,

c)        schvalovat rozpočet a plán činnosti RS včetně stanovení výše členských příspěvků,      

d)   schvaluje počet členů výboru RS. Tento počet musí být vždy lichý a výbor musí mít nejméně tři členy.          

9.    Členská schůze je schopna usnášení, je li přítomná většina členů RS a schvaluje svá rozhodnutí

        nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Člen RS má právo nechat se  

        na členské schůzi a při hlasováni zastoupit na základě řádně udělené plné moci, a to i jiným

        členem RS. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy RS.

10.  Není-li členská schůze schopna se usnášet, koná se třicet minut po plánovaném začátku původně svolané členské schůze Náhradní členská schůze. Náhradní členská schůze je  schopna  se usnášet  za přítomnosti  alespoň 1/5 členů.

11.  Volby a hlasování jsou veřejné, nerozhodne li členská schůze RS jinak.

12       Výbor RS

12.1    Výbor RS se skládá z předsedy RS  a ostatních členů výboru RS zvolených členskou schůzí.

12.2    Počet členů výboru určuje členská schůze. Tento počet musí být vždy lichý a výbor musí mít  

            nejméně 3 členy.

12.3    Ze svého středu Výbor volí  místopředsedu.

12.4    Výbor vykonává  rozhodnutí   členské schůze  a  je oprávněn  jednat ve všech záležitostech  

            spojených s činností RS a plně řídí  jeho chod.

12.5    Výbor RS zajišťuje veškerou činnost pobočného spolku  v době mezi členskými  schůzemi.

12.6    V územní působnosti své činnosti zajišťuje podle svých možností programové cíle a úlohy          

            hlavního spolku.

12.7    Výbor RS  může v případě nutnosti v průběhu volebního období kooptovat nové     členy    

            Výboru  a to z řad členů RS.

12.8    Schvaluje přihlášky nových členů RS. Má se za to, že vznikem členství v pobočném spolku          

            vzniká členství i v hlavním spolku. To platí i o zániku členství.

12.9    Výbor RS je kolektivním orgánem  s tím, že jménem výboru RS  jedná navenek a   podepisuje

            předseda RS. Předsedu RS  v jeho nepřítomnosti  zastupuje místopředseda RS nebo jiný člen

            výboru RS, písemně pověřený výborem.

12.10  Výbor RS je usnášeníschopný při přítomnosti alespoň 2/3 všech jeho členů.  Rozhodnutí jsou

            schvalována nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje  hlas  

            předsedy RS.

12.11 Výbor RS může jednat a hlasovat per rollam. Například telefonicky,   korespondenčně, mailem

           apod. Podrobnosti stanoví výbor RS.

                                                     

Čl. 17

 Regionální sdružení

1.     Organizačními jednotkami Asociace ZZ-ČR jsou již Asociací založená  regionální sdružení :

a) Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 10, IČ 631 08 810, se sídlem Praha

b) Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 20, IČ 643 54 504, se sídlem Plzeň  

        c)  Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 30, IČ 600 63 386, se sídlem České Budějovice  

 d) Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 40, IČ 613 43 188, se sídlem Žatec

        e) Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 50, IČ 601 61 931, se sídlem Pardubice  

        f) Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 60, IČ 643 26 268, se sídlem Brno  

        g) Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 70, IČ 630 29 278, se sídlem Ostrava  

Čl. 18
Majetek a hospodaření spolku

1 .   Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řadě. Hospodaření, nakládání s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.

2.    Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.

3.    Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

4.    Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:

       a) příspěvky členů,

       b) příjmy z činností prováděných v souvislosti s vývojem, výrobou, provozem a inspekcemi

            zdvihacích zařízení a z propagací a reklamy této činnosti,

       c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, je li zřízena,

       d) dary, příspěvky a dotace členů,

       e) státní příspěvky, dotace a dary od jiných organizací a osob.

5.    Spolek hospodaří se získanými  prostředky ve výši schválené Shromážděním delegátů.

6.    Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje předsednictvo členy spolku na každém Shromáždění delegátů.

Čl. 19
Závěrečná ustanovení

1.    Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak ust. § 214 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb.                              

2.   Stanovy budou uloženy v sídle spolku v úplném znění.

3.   Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 11.06.2016 .