Přihláška

Členy Asociace ZZ-ČR z.s. se mohou stát pracovníci v oboru zdvihacích zařízení – fyzické a podnikající fyzické osoby (formou individuálního členství) i právnické osoby – podnikatelé (formou kolektivního členství).

Individuální členství

 

Pro individuální členství je třeba vyplnit ve všech rubrikách tuto přihlášku:

 

Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou na adresu: Asociace ZZ-ČR z.s., Horní 10, 700 30 Ostrava, nebo naskenovanou s podpisem na adresu asociacezz@seznam.cz. Členský příspěvek je stanoven ve výši 1.200,- Kč/rok, se splatností vždy do 31.3. v daném roce a uhrazuje se na bankovní účet čís. 230492514/0300 vedený u ČSOB – Poštovní Spořitelny.

Největším přínosem individuálního členství v Asociaci je možnost setkávat se s kolegy z oboru. Dle aktivity, zájmu a možností pořádají jednotlivá regionální sdružení pravidelně své odborné kluby a exkurze do vybraných společností.

Praktická výměna informací a zkušeností, možnost společně prokonzultovat problematické situace, které při provozu zdvihacích zařízení vznikají, mají obrovský vliv na profesní růst každého z nás. Nabyté vědomosti a dovednosti každý může přenést do své každodenní praxe a pro společnosti ve kterých nebo pro které tito aktivní členové pracují znamenají významný podíl na zvýšení bezpečnosti provozu zdvihacích zařízení.

Asociace 1x ročně pořádá celostátní odbornou konferenci. Těchto pravidelných odborných akcích se aktivně zúčastňují zástupci odborných dozorů ČR, Inspekce práce, výrobci a další špičkoví odborníci z oblasti zdvihacích zařízení . Možnost konzultací jednotlivých inspektorů a kolegů, odborníků z oboru na „možný vzniklý“ problém již v předstihu a společně probrat navržená řešení je určitě pozitivní. Témata přednášek jsou vždy vybraná na základě požadavků široké technické veřejnosti, případně vyplynou z aktuálních legislativních a normativních změn.

V posledních letech se Asociace pro své členy snaží každoročně připravit zajímavý zájezd do zahraničí s odbornou tematikou. Je důležité vidět v praxi, jaká zdvihací zařízení se vyrábějí a provozují za hranicemi naší malé země.

Nezanedbatelným přínosem je možnost zakoupení tiskopisů, učebních pomůcek, plakátů a dalších potřeb, které Asociace zajišťuje pro potřeby odborných pracovníků a jejich zaměstnavatelů.

Pro členy Asociace jsou vstupní poplatky na odborných akcích i nákupy na e-shopu s příslušnou slevou.

Kolektivní členství

U kolektivního členství právnických osob je uzavírána „Smlouva o kolektivním členství v Asociaci ZZ-ČR z.s.“.

Největší výhodou kolektivního člena je, že se dostane do podvědomí široké odborné i laické veřejnosti. Svým členstvím získá cílenou propagační a reklamní činnost a bezplatnou reklamu ve Zpravodaji ZZ a na webových stránkách Asociace pro svou společnost.

V případě, že se Kolektivní člen nebo jeho Zástupce aktivně zapojí do činnosti Asociace nebo jednotlivých regionálních sdružení, má okamžitou odezvu od odborné veřejnosti na dění v oblasti zdvihacích zařízení. Ví po čem je poptávka, s čím jsou problémy a jakým způsobem se dají vyřešit. Získá osobní kontakt se zástupci svých zákazníků, kteří ve většině případů přejímají jeho výrobky nebo nabízené služby.

Výhodou je i informovanost o nových, případně připravovaných předpisech v oblasti zdvihacích zařízení. Rovněž získá informace o chystaných změnách v normách a předpisech v oblasti zdvihacích zařízení na jejichž přípravě se může aktivně podílet.

Kolektivní člen je pravidelně informován o všech pořádaných akcích Asociace, kterých se může zúčastnit a na kterých může propagovat své výrobky nebo nabízené služby s 50% slevou. Nezanedbatelná je i reklama ve Sbornících přednášek z celostátních odborných seminářů a konferencí.

Samozřejmě i samotný kolektivní člen může navrhnout Asociaci, jakou službu nebo činnost od ní očekává, v čem mu může být Asociace nápomocna.

Bližší informace o formě kolektivního členství a platebních podmínkách sdělí zájemcům na požádání sekretariát Asociace ZZ-ČR z.s.